Soglasje za uporabo in obdelavo osebnih podatkov (sklenitev zavarovalne ponudbe in zavarovalne police)

Soglašam in brezpogojno izjavljam, da Zavago d.o.o. in Finančna hiša d.o.o. obdelujeta in uporabljata moje podatke, ki jih vnašam v ustrezna vnosna polja za namen izračuna premije in nadalje za izdelavo zavarovalne ponudbe ali zavarovalne police (v nadaljevanju: podatki). Z navedbo podatkov dovoljujem uporabo le-teh za namene obveščanja in posredovanja vseh informacij povezanih in potrebnih za izdelavo ponudbe ali sklenitev zavarovalne police, za katero sem zaprosil.
Podatke po izdelavi ponudbe in sklenitvi zavarovalne police se hranijo za čas trajanja zavarovalne police, oziroma do preklica. Po izteku pogodbenega razmerja ali preklica uporabe se podatki več ne uporabljajo in obdelujejo.

Seznanjen/a sem, da lahko kadarkoli zahtevam prenehanje uporabe in izbris mojih osebnih podatkov, s posredovanjem pisne izjave na elektronski naslov info@zavago.si. Seznanjen sem, da bosta Finančna hiša d.o.o. in Zavago d.o.o. z mojo odjavo prenehala uporabljati moje osebne podatke za namen izvajanje pogodbe. Seznanjen sem, da lahko zahtevam prenehanje uporabe podatkov tudi s posredovanjem pisne izjave na naslov Zavago d.o.o., Ulica talcev 15, 2000 Maribor ali na Finančna hiša d.o.o., Ulica talcev 15, 2000 Maribor.

Izjavljam, da sem seznanjen in soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravlja in obdeluje oz. uporabljata družbi Finančna hiša d.o.o. in Zavago d.o.o., ki lahko moje podatke posredujeta zavarovalnicam za potrebe izdelave zavarovalne ponudbe in sklenitve zavarovalne police.

Politika zasebnosti in varstva podatkov posamezne zavarovalnice katerih zavarovanja se sklepajo na portalu lahko najdete tukaj:

Zavarovalnica Triglav d.d.: Triglav d.d. – Politika zasebnosti

Assistance Coris d.o.o.

Grawe d.d.

Wienerstaedtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani

Prva osebna zavarovalnica d.d. Politika varstva osebnih podatkov in Prva osebna zavarovalnica Varovanje zasebnosti

Izjavljam, da sem seznanjen z zgoraj navedenimi politikami varstva podatkov posameznih zavarovalnic in da s podanim soglasjem za oddajo obrazca, ponudbe ali morebitno sklenitvijo zavarovanja pristajam na obdelavo pogojev skladno z navedenimi pogoji za posamezno zavarovalnico za katero sem oddal izpolnjen spletni obrazec/ponudbo ali sklenil zavarovalno polico.

Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic, če odklonim ter sem seznanjen s svojo pravico od upravljavcev osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov. Izjavljam, da sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.

Seznanjen sem z naslednjimi podatki o upravljavcu in uporabniku mojih osebnih podatkov:

  1. Finančna hiša d.o.o., Ulica talcev 15, 2000 Maribor, PE Dunajska 156, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa mag. Karmen Darvaš, davčna številka SI84062835, je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Mariboru, matična št: 1913344000.
  2. Zavago d.o.o., Ulica talcev 15, 2000 Maribor, ki ga zastopa David Fister, davčna številka 83517405, je vpisana pri Okrožnem sodišču v Mariboru, matična številka: 7033885000

Izvajanje osnovne dejavnosti družbe in 545. člen Zakona o zavarovalništvu

Podjetje FINANČNA HIŠA d.o.o. je registrirano kot zavarovalno zastopniška družba.

Podjetje FINANČNA HIŠA d.o.o. ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja (238. člen Zakona o zavarovalništvu).

V okviru sklenjenega pogodbenega razmerja smo pooblaščeni za pridobivanje ponudb različnih vrst zavarovanj v imenu in za račun naslednjih zavarovalnic:

Prva osebna zavarovalnica, Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana
Generali d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Wiener Städtische Zavarovalnica, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
ARAG, zavarovanje pravne zaščite d.d., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana
CORIS, Assistance CORIS d.o.o., Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana
VZAJEMNA d.v.z. , Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana
Grawe d.d., Gregorčičeva ulica 39, 2000 Maribor
Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana

V družbah, s katerimi smo v pogodbenem razmerju nimamo neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu navedenih zavarovalnic, s katerimi pogodbeno sodelujemo.

Seznanjamo vas o izvensodnem postopku reševanja sporov med potrošniki in ponudniki ter o internem postopku za reševanje pritožb zavarovalcev, ki veljajo v zavarovalnicah, s katerimi pogodbeno sodelujemo ter iz 579. člena ZZavar.

Morebitne spore se rešuje sporazumno v skladu s shemo izvensodnega reševanja sporov. Zoper odločitev ravnanja zavarovalnice je dovoljena pritožba. Pritožba se vloži na sedež tiste zavarovalnice, kjer je bilo sklenjeno zavarovanje. Pritožbo se lahko poda pisno ali ustno oziroma v skladu s predpisi zavarovalnice.

Pritožbe obravnava pristojna pritožbena komisija v skladu s pravilnikom, ki ureja interni pritožbeni postopek posamezne zavarovalnice. Odločitev pritožbene komisije je dokončna.

V primeru nestrinjanja z odločitvijo pritožbene komisije posamezne zavarovalnice se lahko po posebnem dogovoru nadaljuje postopek za izvensodno rešitev spora pri arbitraži zavarovalnice ali pri mediacijskem centru,Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, telefon 01/300 93 81, elektronski naslov: irps@zav-zdruzenje.si, spletni naslov www.zav-zdruzenje.si, ki deluje v okviru Slovenskega zavarovalnega združenja.

FINANČNA HIŠA d.o.o., jamči, da storitve zavarovalnega zastopanja izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, posameznik pa v celoti odgovarja za točnost danih podatkov.

Splošni pogoji posamezne zavarovalnice so sestavni del pogodbe o zavarovanju, sklenjenim med zavarovalcem in izbrano zavarovalnico in so sestavni del posamezne zavarovalne pogodbe. Posameznik, ki oddaja naročilo za ponudbo kateregakoli zavarovanja na naši internetni strani, izrecno izjavlja, da je bil predhodno v celoti seznanjen s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz posamezne zavarovalne pogodbe ter da sprejema splošne pogoje, ki so sestavni del posamezne zavarovalne pogodbe. Splošni pogoji so na voljo v elektronski obliki.