Pravno obvestilo

Pravice intelektualne lastnine

Spletni portal je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na tem naslovu. Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v ta Spletni portal sta družbi FINANČNA HIŠA d.o.o., ki jo zastopa mag. Karmen Darvaš ter družba Zavago d.o.o., ki jo zastopa David Fister. Znaki (logotip) portala Zavago so varovani kot storitvene oziroma blagovne znamke in jih je brez pisnega dovoljenja prepovedano kakorkoli uporabljati.

Avtorske pravice

Vse pravice v zvezi z vsebino in grafičnimi elementi, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami v kakršni koli obliki na naših spletnih straneh so pridržane in se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene in morajo ohraniti vsa opozorila o avtorski pravici in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Omejitev odgovornosti

Ekipa spletnega portala se bo trudila, da bodo podatki na Spletni strani pravilni in ažurni, vendar družbi FINANČNA HIŠA d.o.o. in Zavago d.o.o. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletne strani ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te. FINANČNA HIŠA d.o.o. in Zavago d.o.o. se bosta trudila za nemoteno delovanje Spletne strani, vendar ne moreta biti odgovorni za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja portala. FINANČNA HIŠA d.o.o. in Zavago d.o.o. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremenita Spletno stran.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na spletnem portalu, lahko uporabnik naloži z mreže za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa tega spletnega portala za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.
Ne odgovarjamo za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s tem spletnim mestom. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost družb FINANČNA HIŠA d.o.o. in Zavago d.o.o. za vse primere izključena.

Pravila in pogoji uporabe portala

Portal Zavago je portal namenjen sklenitvam zavarovanj. zavarovanja sklepa Finančna hiša d.o.o.

 Podatki o družbi:

Finančna hiša, zavarovalno zastopniška družba, d.o.o.
Ulica talcev 15, 2000 Maribor,
Davčna številka: SI84062835
Matična številka: 1913344000
Številka dovoljenja AZN: 30220-416/04-4-ZN

V okviru sklenjenega pogodbenega razmerja smo pooblaščeni za pridobivanje ponudb različnih vrst zavarovanj v imenu in za račun naslednjih zavarovalnic:

Prva osebna zavarovalnica, Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana

Generali d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Wiener Städtische Zavarovalnica, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana

ARAG, zavarovanje pravne zaščite d.d., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana

CORIS, Assistance CORIS d.o.o., Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana

Vzajemna d.v.z. , Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana

Grawe d.d., Gregorčičeva ulica 39, 2000 Maribor

Allianz Slovenija, podružnica, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana

MERKUR zavarovalnica, Dunajska c 57, 1000 Ljubljana

 V družbah, s katerimi smo v pogodbenem razmerju nimamo neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu navedenih zavarovalnic, s katerimi pogodbeno sodelujemo.

Seznanjamo vas o izvensodnem postopku reševanja sporov med potrošniki in ponudniki ter o internem postopku za reševanje pritožb zavarovalcev, ki veljajo v zavarovalnicah, s katerimi pogodbeno sodelujemo ter iz 579. člena ZZavar.
Morebitne spore se rešuje sporazumno v skladu s shemo izvensodnega reševanja sporov. Zoper odločitev ravnanja zavarovalnice je dovoljena pritožba. Pritožba se vloži na sedež tiste zavarovalnice, kjer je bilo sklenjeno zavarovanje. Pritožbo se lahko poda pisno ali ustno oziroma v skladu s predpisi zavarovalnice.
Pritožbe obravnava pristojna pritožbena komisija v skladu s pravilnikom, ki ureja interni pritožbeni postopek posamezne zavarovalnice. Odločitev pritožbene komisije je dokončna.

V primeru nestrinjanja z odločitvijo pritožbene komisije posamezne zavarovalnice se lahko po posebnem dogovoru nadaljuje postopek za izvensodno rešitev spora pri arbitraži zavarovalnice ali pri mediacijskem centru,Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, telefon 01/30093 81, elektronski naslov: irps@zav-zdruzenje.si, spletni naslov www.zav-zdruzenje.si, ki deluje v okviru Slovenskega zavarovalnega združenja.

Finančna hiša d.o.o. (www.financnahisa.si)  jamči, da storitve zavarovalnega zastopanja izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, posameznik pa v celoti odgovarja za točnost danih podatkov.
Splošni pogoji posamezne zavarovalnice so sestavni del pogodbe o zavarovanju, sklenjenim med zavarovalcem in izbrano zavarovalnico in so sestavni del posamezne zavarovalne pogodbe. Posameznik, ki oddaja naročilo za ponudbo kateregakoli zavarovanja na naši internetni strani, izrecno izjavlja, da je bil predhodno v celoti seznanjen s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz posamezne zavarovalne pogodbe ter da sprejema splošne pogoje,
ki so sestavni del posamezne zavarovalne pogodbe. Splošni pogoji so na voljo v elektronski obliki.

Skladno z zgoraj navedenim portal omogoča dve obliki sklepanj:

– sklenitev zavarovanja/ ponudbe

Obiskovalec spletne strani celotno sklenitev zavarovanje izvede preko spletne strani Zavago ali preko spletne strani posamezne zavarovalnice kamor je preusmerjen iz spletne strani Zavago. 

 – oddajo zahteve za sklenitev zavarovanje/ponudbe

V primeru oddaje zahteve za sklenitev zavarovanja prejme uporabnik po elektronskem naslovu, ki ga je navedel povzetek oddanega obrazca in vse pripadajoče dokumente, kot so IPID, splošni pogoji, obvestilo o varstvu podatkov in ostale dokumente. Zavarovanje v tem trenutnku še ni sklenjeno. Oseba, ki je oddala obrazec bo s strani portala Zavago prejela telefonski klic v katerem bosta z zavarovalnim zastopnikom dokončala samo sklenitev zavarovanja.

Pravno obvestilo in opozorilo: Skladno z določbo 48.č člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) ima zavarovalec pravico do odstopa od zavarovalne pogodbe sklenjene na daljavo brez navedbe razloga v roku 14 dni po sklenitvi. Ostali pogoji odstopa od zavarovanja se razlikujejo in jih mora zavarovalec preveriti pred sklenitvijo zavarovanja.

Opozorilo: Portal Zavago ne jamči za točnost navedb cen/premij in ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino splošnih pogojev, ki so navedeni na spletni strani Zavago. Zaradi spremembe pogojev in cenikov zavarovalnic lahko pride do razlik v ceni zavarovanja navedeno na spletni strani in dejansko ceno/premijo zavarovanja.  O vseh spremembah bo zavarovalec obveščen pred sklenitvijo zavarovanja in pred podpisom in plačilom prve premije (kjer je to predvideno) ne prevzema nikakršnih obveznosti in samo zavarovanje ni sklenjeno, niti ni sprejeta ponudba, ki jo po podpisu in plačilu premije zavarovalni zastopnik, ali obiskovalec spletne strani odda na zavarovalnico. 

Uporabnik spletne strani je seznanjen z dejstvom, da v primeru, ko je za sklenitev zavarovanja potrebno na zavarovalnico oddati ponudbo in ni takoj/nemudoma sklenjena polica, lahko pride do spremembe cene, saj zavarovalnica presoja sprejem v zavarovanje na podlagi podatkov navedenih v sami ponudbi, saj sprejem v zavarovanje zavarovalnica presoja individualno na podlagi različnih dejavnikov, kot je recimo zdravstveno stanje, višina, teža, poklic, itd.. Zavarovalec je o spremenjenih pogojih sprejema v zavarovanje obveščen neposredno s strani zavarovalnice in lahko v primeru nestrinjanja z mnenjem zavarovalnice odstopi od ponudbe skladno s pogoji zavarovalnice. 

Z uporabo Spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja. Vsebina na tem spletnem mestu je zgolj informativne narave. FINANČNA HIŠA d.o.o. in Zavago d.o.o. ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne napake do katerih je prišlo iz kakršnegakoli vzroka. Vsebine, ki so objavljene lahko vsebujejo netočnosti ali tipografske napake. FINANČNA HIŠA d.o.o. in Zavago d.o.o. izrecno izključujeta lastno odgovornost za netočnosti ali napake. Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij prevzamejo uporabniki spletnega portala. Za povezane spletne strani FINANČNA HIŠA d.o.o. in Zavago d.o.o. izključujeta kakršno koli lastno odgovornost.