Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri “ALLIANZ BOX”

 

(v nadaljevanju Pravila) v skladu s pravili Facebooka.

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je podjetje ZavaGO in  FINANČNA HIŠA, Ulica talcev 15, 2000 Maribor (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra ni pod domeno družbenega omrežja Facebook. Facebook nagradne igre ne sponzorira, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra traja od 19.6.2021 do ponedeljka 21.6.2021, zmagovalec bo razglašen najkasneje v roku 2 delovna dneva po končani nagradni igri.

IZVAJANJE NAGRADNE IGRE

Promocija nagradne igre bo potekala na družabnem omrežju Facebook in Instagramu (v nadaljevanju: družabna omrežja).

NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke portala ZAVAGO skozi zabavno vsebino.

SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Sodelujoči v nagradni igri so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let.

Sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo na sledeče načine:

  • S komentarjem pod objavo, z všečkanjem vsebine, slike (objave) in lahko všečkajo stran ZAVAGO na FB, če jim je všeč, sledenje profilu na Instagramu,..

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le z eno označitvijo enega prijatelja.

Udeleženci nagradne igre ta Pravila sodelovanja v nagradni igri (v nadaljevanju: pravila) sprejmejo s tem, da objavijo pod objavo komentar ali/in všečkajo ali/in delijo vsebino.

Nakup katerega koli izdelka ali storitve ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju ali izvedbi nagradne igre ali osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani.

NAGRADNI SKLAD NAGRADNE IGRE

Izmed vseh sodelujočih bomo v roku 2 delovnih dni  po zaključeni nagradni igri izbrali 6 dobitnikov:

2x NAGRADA v vrednosti 15 EUR: škatla presenečenja Allianz

POTEK NAGRADNE IGRE

Na spletni strani ZAVAGO so v času trajanja nagradne igre objavljeni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri.

IZBOR NAGRAJENCEV NAGRADNE IGRE

Nagrajenec bo izbran naključno po načinu žrebanja in po izpolnitvi pogojev nagradne igre.

STROKOVNA KOMISIJA NAGRADNE IGRE

Žreb bo opravila tričlanska komisija predstavnikov organizatorja. Komisija preveri, ali izbrani izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri.  Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
  • se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili.

OBJAVA NAGRAJENCEV NAGRADNE IGRE

Nagrajenec bo objavljen na spletni strani Facebooka pod komentarji te iste objavljene vsebine in kot ločena objava na Facebook strani ZAVAGO.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRADE

Nagrajence se o nagradi obvesti s sporočilom preko omrežja Facebook.

Pritožba na izbor nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča. Če nagrajenca ni mogoče obvestiti oziroma mu izročiti nagrade, izgubi pravico do nagrade, nagrada pa zapade glede na zgoraj navedena določila. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje posameznih družbenih omrežij in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje spletne nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
  • kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrad.

DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti glavne nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se glavna nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek ter naslov, kamor se nagrada pošlje po PTT.

Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči v nagradni igri dovoljuje organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in GDPR. Osebni podatki, ki se zbirajo so: ime Facebook profila. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo izključno za namene izvedbe te nagradne igre. Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Sodelujoči izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne podatke, ki jih posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe izvedbe nagradne igre. Vsak nagrajenec organizatorju izrecno dovoljuje objavo njegovih javnih podatkov iz Facebooka v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre, prevzema nagrade. Po končanju nagradne igre se osebni podatki udeležencev, nagrajencev ne uporabljajo in ne obdelujejo.  V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z GDPR in Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Soglasje za uporabo in obdelavo osebnih podatkov

Udeleženec nagradne igre soglaša in brezpogojno izjavlja, da Zavago d.o.o. obdeluje in uporablja zgoraj navedene podatke izključno za namen nagradne igre.  Podatki se ne uporabljajo in ne obdelujejo za druge namene. Podatki se skrbno varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Udeleženec igre izjavlja, da je seznanjen in soglaša s tem, da navedene osebne podatke iz Facebooka upravlja in obdeluje oz. uporablja samo družba Zavago d.o.o. Izjavlja, da je seznanjen z dejstvom, da daje te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic, če odkloni ter je seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov.

Seznanjen sem z naslednjimi podatki o upravljavcu in uporabniku mojih osebnih podatkov:

Zavago d.o.o., Ulica talcev 15, 2000 Maribor,  ki ga zastopa mag. David Fister.

DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNE IGRE

Pravila igre so javno objavljena na spletni strani www.zavago.si.

S sodelovanjem sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta Pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski, bodisi kateri koli drugi obliki.

KONČNE DOLOČBE

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletu na Facebook strani Zavago.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oz. po potrebi tudi druge udeležence. Za vse morebitne spore iz naslova natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Mariboru.