Pisno obvestilo zavarovalcu skladno s 545. člen Zakona o zavarovalništvu

V okviru sklenjenega pogodbenega razmerja smo pooblaščeni za pridobivanje ponudb različnih vrst zavarovanj v imenu in za račun naslednjih zavarovalnic:

Prva osebna zavarovalnica, Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana
GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana
Wiener Städtische zavarovalnica, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
ARAG, zavarovanje pravne zaščite d.d., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana
CORIS, Assistance CORIS d.o.o., Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana
VZAJEMNA d.v.z. , Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana
GRAWE d.d., Gregorčičeva ulica 39, 2000 Maribor
MERKUR zavarovalnica, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
ALLIANZ Slovenija, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana

Sklepalec zavarovanj je podjetje FINANČNA HIŠA d.o.o., Ulica talcev 15, 2000 Maribor, PE Ljubljana: Dunajska 156, 1000 Ljubljana, ki je registrirano kot zavarovalno zastopniška družba in ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja:  

Št. dovoljenja 30220-416/04-4-ZN z dne 10.3.2004.

V družbah, s katerimi smo v pogodbenem razmerju nimamo neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu navedenih zavarovalnic, s katerimi pogodbeno sodelujemo.

 zavarovalnica oziroma od nje odvisna družba nima neposreden ali posreden delež, ki predstavlja več kot 10% delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalno zastopniške družbe, v kateri je zavarovalni zastopnik zaposlen oziroma je z njo v drugem pravnem razmerju.

Zavarovalcu ne dajemo nasveta za sklenitev pogodbe iz četrtega odstavka 545. člena.

Seznanjamo vas o izvensodnem postopku reševanja sporov med potrošniki in ponudniki ter o internem postopku za reševanje pritožb zavarovalcev, ki veljajo v zavarovalnicah, s katerimi pogodbeno sodelujemo ter iz 579. člena ZZavar.

Zavarovalnica zagotovi postopek izvensodnega reševanja sporov med ponudniki zavarovalniških storitev in zavarovalci, zavarovanci ter drugimi upravičenci iz zavarovanj pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek v skladu z zakonom, ki ureja izvensodno reševanje sporov, na katerega lahko zavarovalci, zavarovanci ter drugi upravičenci iz zavarovanj naslovijo pobudo za začetek postopka, če se pritožbi iz prejšnjega odstavka ne ugodi ali o njej ne odloči v 30 dneh po njenem prejemu.

Morebitne spore se rešuje sporazumno v skladu s shemo izvensodnega reševanja sporov. Zoper odločitev ravnanja zavarovalnice je dovoljena pritožba. Pritožba se vloži na sedež tiste zavarovalnice, kjer je bilo sklenjeno zavarovanje. Pritožbo se lahko poda pisno ali ustno oziroma v skladu s predpisi zavarovalnice.
Pritožbe obravnava pristojna pritožbena komisija v skladu s pravilnikom, ki ureja interni pritožbeni postopek posamezne zavarovalnice. Odločitev pritožbene komisije je dokončna.

V primeru nestrinjanja z odločitvijo pritožbene komisije posamezne zavarovalnice se lahko po posebnem dogovoru nadaljuje postopek za izvensodno rešitev spora pri arbitraži zavarovalnice ali pri mediacijskem centru, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, telefon 01/300 93 81, elektronski naslov: irps@zav-zdruzenje.si, spletni naslov www.zav-zdruzenje.si, ki deluje v okviru Slovenskega zavarovalnega združenja.

Storitve zavarovalnega zastopanja izvajamo v skladu z veljavno zakonodajo, posameznik pa v celoti odgovarja za točnost danih podatkov.

Splošni in posebni pogoji posamezne zavarovalnice so sestavni del pogodbe o zavarovanju, sklenjenim med zavarovalcem in izbrano zavarovalnico in so sestavni del posamezne zavarovalne pogodbe. Posameznik, ki oddaja naročilo za ponudbo kateregakoli zavarovanja na naši internetni strani, izrecno izjavlja, da je bil predhodno v celoti seznanjen s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz posamezne zavarovalne pogodbe ter da sprejema splošne pogoje, ki so sestavni del posamezne zavarovalne pogodbe. Splošni pogoji so na voljo v elektronski obliki.